ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ CONTRA ESHOP

ΓΕΝΙΚΑ

Το eshop.contramarket.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία Contra Market IKE , που εδρεύει στη Λαρίσης 18 στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής Contra Market).

Η λειτουργία του eshop διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους καθώς και από τους γενικούς όρους χρήσης του contramarket.gr, σε περίπτωση σύγκρουσης οι ειδικότεροι όροι υπερισχύουν των γενικών όρων.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του eshop. To Contra Market θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο eshop έχουν λάβει γνώση των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του eshop συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί εν μέρει ή στο σύνολο με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του eshop. Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας.contra logo

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε χρήστης τεκμαίρεται ότι πληροί τα ως άνω κριτήρια, τόσο ο ίδιος όσο και ο εντεταλμένος από τον χρήστη για παραλαβή της παραγγελίας. To Contra Market δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς δεν μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους έλεγχο των στοιχείων.

Για να κάνει κάποιος χρήση του eshop θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό (web account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του contramarket.gr . Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά με το που αρχίζει να επιλέγει προϊόντα και να δημιουργεί την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό.

Κατά την καταχώρηση των στοιχείων αποστολής, θα ζητηθεί από τον χρήστη η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κώδικα (ΤΚ) της περιοχής, περιφέρεια και λοιπά στοιχεία που αφορούν τον τόπο, όπου θα γίνει η παράδοση, προκειμένου να ελεγχθεί με ποιον τρόπο αποστολής εξυπηρετείται η συγκεκριμένη διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετείται θα ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα, για τον λόγο, πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας.

Τα καταστήματα και οι περιοχές εξυπηρέτησης ορίζονται από την Contra Market κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Contra Market σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Το ContraMarket δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του eshop όσο και των παρεχόμενων από αυτό προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το Contra Market ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Το Contra Market στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι των τελικό αποδέκτη.

Το Contra Market προσπαθεί μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος να παρέχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς τον καταναλωτή αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει σε κάθε κατάστημά της. Παρόλα αυτά ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να βρει κάποια προϊόντα ή κάποια κατηγορία προϊόντων και αυτό οφείλεται είτε στην εμπορική πολιτική της εταιρείας είτε στο στήσιμο του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Επίσης ενδέχεται να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ανάλογα με το ΤΚ και το σημείο εξυπηρέτησης / εκτέλεσης της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας.

Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών στις οποίες ο χρήστης μπορεί να κάνει zoom για να ενημερωθεί για να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, και είναι αυτές που πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλην όμως πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψης της εικόνας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί. Το Contra Market εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών.

Το Contra Market εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο το Contra Market (παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ.).

Το Contra Market έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ίδιες στις οποίες διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων του Contra Market , τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αντανακλά την πολιτική τιμών της ContraMarket, που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα του Contra Market. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς (αν υπάρχει). Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντοτε βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο eshop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις, καθώς αυτές είναι οι τιμές που έχουν γνωστοποιηθεί προς τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας και ο πελάτης έχει αποδεχτεί με την υποβολή της παραγγελίας . Το ίδιο ισχύει και για τα φρέσκα προϊόντα. Στα φρέσκα προϊόντα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κρέας/πουλερικά/ φρούτα/τυριά λόγω της φύσης τους θα ζυγίζονται κατά την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε φρεσκάδα και ποιότητα, αλλά θα χρεώνονται με βάση την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ρητά διευκρινίζεται ότι επί των προϊόντων μπορεί να εμφανίζεται διαφορετική τιμή μονάδας μέτρησης και τελική τιμή πώλησης, καθώς από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας μέχρι την ημερομηνία εκτέλεσης αυτής η τιμή των προϊόντων μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί βάσει της εμπορικής πολιτικής του Contra Market , η τιμή όμως χρέωσης θα είναι πάντα αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σε καμία περίπτωση η τυχόν διαφορετική ένδειξη τιμής επί του προϊόντος δεν συνιστά διαφορετική τιμή προϊόντος και διαφορετική τιμή χρέωσης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της Contra Market είτε στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί, είτε στο κατάστημα που έχει επιλεγεί από το χρήστη. 

Για την παράδοση των παραγγελιών το Contra Market χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενες σακούλες, καθώς, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού καταχώρισης της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα.

Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.

Για να γίνει αποδεκτή και να εκτελεστεί μία παραγγελία θα πρέπει η ελάχιστη εκτιμώμενη συνολική αξία των επιλεχθέντων προϊόντων να είναι αξίας τουλάχιστον 25€. Κατά την επιλογή των προϊόντων, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προβλέπεται ελάχιστο μέγεθος ανά είδος, είτε ως προς το βάρος, είτε ως προς την ποσότητα είτε ως προς την αξία, ενδέχεται όπως και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων έχει τεθεί από το Contra Market μέγιστος δυνατός όγκος ανά είδος, ο οποίος θα γνωστοποιείται στους χρήστες μέσω του eshop. Ενδέχεται επίσης προϊόντα που πωλούνται μη συσκευασμένα να διατίθενται είτε ανά τεμάχιο είτε ανά συγκεκριμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, ποσότητα, στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του eshop και θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά είτε μονάδας είτε συγκεκριμένης ποσότητας είτε πολλαπλάσιας αυτών. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, θα ενημερώνετε ο πελάτης, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Το Contra Market δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται την εκτέλεση της παραγγελίας όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.

Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. To Contra Market δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνονται προϊόντα με μεταβλητό βάρος και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης/πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη της παραγγελίας του, όπως αυτή μπορεί να έχει διαμορφωθεί λόγω αντικαταστάσεων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί τότε ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από τo Contra Market.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με online πληρωμή είτε με τραπεζική κατάθεση.

i ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:

Ο χρήστης ενημερώνεται για το τελικό ποσό που καλείται να καταβάλει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό και θα προβαίνει στην πληρωμή του υπολοίπου.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την παράδοση και αποδοχή από τον χρήστη της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω.

ii ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ONLINE PAYMENT

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Το Contra Market έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας. Παρόλα αυτά οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον από το οποίο πραγματοποιούν τη συναλλαγή είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας. Για τη διασφάλιση της συναλλαγής ο χρήστης εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του θα οδηγηθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους για να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους και αποτελεί ένα μηχανισμό ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εν συνεχεία θα του ζητηθεί να προσθέσει έναν κωδικό που θα του σταλεί με τη μορφή σύντομου μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει. Ο κωδικός ισχύει για πέντε (5) λεπτά.

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Μετά την προσήκουσα ενημέρωση του χρήση, θα προβαίνει σε χρέωση του τελικού ποσού. Ενημερώνουμε ότι η εντολή αποδέσμευσης αποστέλλεται άμεσα με την χρέωση στην κάρτα του τελικού ποσού δεν φέρει καμία ευθύνη για την οριστική αποδέσμευση του ποσού και την εμφάνιση αυτού στο λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη, καθώς αυτό εξαρτάται από τις ισχύουσες διαδικασίες της εκάστοτε εκδότριας τράπεζας. 

Σε περίπτωση που το αρχικά δεσμευμένο ποσό δεν επαρκεί για τη κάλυψη του κόστους της παραγγελίας, τότε ο χρήστης υποχρεούται, εφόσον δεν έχει υπαναχωρήσει ή αμφισβητήσει τη χρέωση, να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό κατά την παράδοση της παραγγελίας είτε με καταβολή μετρητών, είτε με χρήση κάρτας πιστωτικής ή χρεωστικής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην γίνει online πληρωμή θα πρέπει να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία του και να την υποβάλει εκ νέου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της παραγγελίας παρά μόνο ακύρωσης και υποβολής νέας.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την εκάστοτε κάρτα.

Σε περίπτωση μη παραλαβής από τον χρήστη κάποιων προϊόντων είτε γιατί δεν είναι σε κατάσταση που έπρεπε να είναι κατά τη συνήθη πρακτική, είτε γιατί είναι προϊόν αντικατάστασης, θα γίνεται έκδοση πιστωτικού, και στη συνέχεια θα προβαίνει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην επιστροφή του ποσού μέσω της κάρτας που είχε χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της παραγγελίας. Ο χρόνος διαθεσιμότητας του ποσού στο λογαριασμό του χρήστη εξαρτάται από την τράπεζα που εξέδωσε την εκάστοτε κάρτα. Διευκρινίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί σε περίπτωση έκδοσης πιστωτικού να γίνει επιστροφή μετρητών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέχρι έξι (6) εργάσιμες ώρες πριν από την επιλεχθείσα ώρα παράδοσης (ως εργάσιμες ώρες ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08.00πμ έως 21.00πμ εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το customer care στο τηλέφωνο 2461049122 για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία.

Και κατά την παράδοση της παραγγελίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχθεί την παραγγελία και το κόστος αυτής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του.

Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα και αλλοιώσιμα προϊόντα δύναται να επιστραφούν μόνο την ίδια μέρα παράδοσης της παραγγελίας.

Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το customer care στο τηλέφωνο 2461049122 να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από εκπροσώπους της εταιρίας και με ευθύνη δική της.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση σε κάποιο από τα προϊόντα ο χρήστης / πελάτης μπορεί να καλέσει το customer care στο τηλέφωνο 2461049122 και να ενημερωθεί για τη διαδικασία. Ο χρήστης επίσης σε περίπτωση επιστροφής αλλοιωμένων προϊόντων μπορεί είτε να ζητήσει την αντικατάσταση αυτών είτε την επιστροφή χρημάτων.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία προϊόντων, που δεν προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Κυρίως τα προϊόντα για τα οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ο χρήστης καταναλωτής είναι προϊόντα που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες: ηλεκτρικά/είδη ρουχισμού*/ κλινοσκεπάσματα και λοιπά είδη που δεν προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και δεν έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής.

Η υπαναχώρηση ασκείται με τη συμπλήρωση του υποδείγματος υπαναχώρησης που αναφέρεται κατωτέρω στους κατωτέρω όρους. Η υπαναχώρηση μπορεί να αποσταλεί είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στη διεύθυνση sales@contramarket.gr είτε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση Contra Market Λαρίσης 18 Κοζάνη ΤΚ 50100 με την ένδειξη «ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και να επιστρέψει το είδος το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Η εταιρεία μας θα αναλάβει να παραλάβει το προϊόν από το χώρο που θα υποδείξει ο χρήστης και θα προβεί σε αντικατάσταση αυτού αν και εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί άλλως θα προβεί στην επιστροφή της αξίας τους προϊόντος κατά το χρόνο αγοράς του.

Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης,κτλ). Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες δύναται είτε να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας.

*Εξαιρούνται τα είδη που για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται κατά τη συνήθη πρακτική και βάσει των συναλλακτικών ηθών δεκτές οι επιστροφές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Contra Market ΙΚΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός») και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία,. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών μπορεί να είναι τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν αναλάβει την προβολή ή προώθηση προϊόντων ή /και υπηρεσιών της Contra Market.

Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Contra Market, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.

Η Contra Market και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Η Contra Market και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η Contra Market διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, εκτός αν το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων έχει δηλώσει διαφορετικά Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός του χρήστη και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ακύρωσης τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της Contra Market ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Contra Market για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται στην Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας της Contra Market (χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου). Η εξυπηρέτηση του αιτήματος θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλο το περιεχόμενό του eshop, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της Contra Market αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Contra Market και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο eshop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από Contra Market και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του και ο κωδικός πρόσβασης που έχει επιλέξει και ουδέποτε έχετε κοινοποιήσει. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τo Contra Market .

To Contra Market διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα των χρηστών / πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα στοιχεία αυτά έχουν δηλωθεί από τα ίδια τα πρόσωπα οικειοθελώς και αποσκοπούν την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό , οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τη. Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των όρων των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. ΠΡΟΣΟΧΗ το Contra Market δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να προωθήσει κάποια παραγγελία από το προσωπικό του λογαριασμό σε κάποιο τρίτο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνει γνώση των στοιχείων του τρίτου προσώπου και το τρίτο πρόσωπο δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της. Το μήνυμα προωθείται στο τρίτο φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του χρήστη που έχει επιλέξει να κάνει χρήση αυτής της υπηρεσίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Υπεύθυνος για την αποστολή του μηνύματος και για το περιεχόμενο αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε χρήστης που κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, spam μηνυμάτων, μηνυμάτων που μπορεί να προσβάλουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη της καθώς και που μπορεί να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη. Η δύναται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω.

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Για κάθε θέμα σχετικά με τους παρόντες αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Κοζάνης.